อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 
14483423_886264001507506_69995061_n
                                                                                   อาจารย์เฉลิมชัย  วิเชียรวัฒน์
ปริญญาตรี:    กศ.บ.(ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(บางเขน)

ปริญญาโท:    ศศ.ม. การสอนภาษาไทย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

          onanoot

 

อาจารย์อรอนุตร  ธรรมจักร
ปริญญาตรี:   กศ.บ.(ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท:   ศศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                 untitled-1
                                                                                    อาจารย์นิธิพงษ์  โยธชัย
ปริญญาตรี:   พธ.บ. (ภาษาไทย) มาหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ปริญญาโท:  Master of Arts (Linguitics) (Second class) Deccan College,Pune,India 2543

 

                                 untitled-1
                                                                                   อาจารย์พัทธนัน  พาป้อ
ปริญญาตรี:    ศศ.บ. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท:    ศษ.ม.  การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                               14483423_886264001507506_69995061_n
                                                                                อาจารย์ฐิติรดา  เปรมปรี
ปริญญาตรี:    ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ปริญญาโท:    ศษ.ม.  ภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร

                             14483423_886264001507506_69995061_n
                                                                                          อาจารย์ปุ่น  ชมภูพระ
ปริญญาตรี:   พธ.บ. การสอนภาษาไทย  มาหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ปริญญาโท: ศษ.ม.  ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ