อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 14483423_886264001507506_69995061_n
                                                                                   อาจารย์เฉลิมวุฒิ  อุทัยกัน
ปริญญาตรี:    ค.บ.  ภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ปริญญาโท:    ศศ.ม. ภาษาอังกฤษศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

          14501977_888566701277236_1767984669_n
อาจารย์ดร. ประยูร  เชาวนีนาท
ปริญญาตรี:   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:   ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท:   ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาเอก: ศศ.ด. ภาษาอังกฤษศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                 untitled-13
                                                                                    อาจารย์พชร  อุตมะพันธ์ุ
ปริญญาตรี:   ศศ.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  มหาวิทยารามคำแหง

ปริญญาโท:  ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

                                 14542736_888566697943903_350268246_n
                                                                                   อาจารย์นภาพร  เลขาโชค
ปริญญาตรี:    ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ(ใบประกอบวิชาชีพครู)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปริญญาโท:    ศศ.ม. ภาษาและการสื่อสาร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์