อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา

อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา 
14442634_886264004840839_586990348_n
                                                                                   อาจารย์กัญญรัตน์   กล่ำชัย
ปริญญาตรี:    กศ.บ.  พลศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปริญญาโท:   กศ.ม.  พลศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

         14483423_886264001507506_69995061_n

 

อาจารย์ทนงศักดิ์  ทองศรีสุข
ปริญญาตรี:    กศ.บ.  พลศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปริญญาโท:   กศ.ม.  พลศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                                 14518721_1122865614497015_233953193_n
                                                                            อาจารย์อัจฉราภรณ์  เชื้อช้าง
ปริญญาตรี:   ศษ.บ.  สื่อสารมวลชนทางกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาโท:  วท.ม.   การออกกำลังกายและกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา

                                 14483423_886264001507506_69995061_n
                                                                                   อาจารย์ภานุวัฒน์  ปากชำนิ
ปริญญาตรี:    –

ปริญญาโท:    –