อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 8
                                                                                   อาจารย์สุภาพร  ถีสูงเนิน
ปริญญาตรี:    วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  คณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         14442634_886264004840839_586990348_n
อาจารย์สนุกจิต  สิทธิวงศ์
ปริญญาตรี:   ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปริญญาโท:   การศึกษามหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

                                 14483423_886264001507506_69995061_n
                                                                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศพัฒน์   มนแพวงศานนท์
ปริญญาตรี:   การศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปริญญาโท:  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  การสอนคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

                                 13
                                                                                   อาจารย์สุรสิทธ์  ปานสาร
ปริญญาตรี:    วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวะการบินและอาวกาศยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท:    วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                               untitled-1
                                                                                 อาจารย์วิราวรรณ  พุทธมาตย์
ปริญญาตรี:   วิทยาศาสตรบัณฑิต สารสนเทศสถิติ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท:   วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น