อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

1   ชื่อ-สกุล : นางอัจฉรา สมแวง

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :
-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ปฐมวัยศึกษา)

-ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

 

2 ชื่อ-สกุล : นางสาวนุชจรีย์ ม่วงอยู่

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :
-การศึกษามหาบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

-ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

3 ชื่อ-สกุล : นางสาวสุจิตราภา ชัยจำรัส

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :
-การศึกษามหาบัณฑิต (ปฐมวัยศึกษา)

-ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

4 ชื่อ-สกุล : นางทิพย์อักษร เรือนแกว

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :
-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปฐมวัยศึกษา)

-ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

5 ชื่อ-สกุล : นายสุริยันต์ แสงงาม

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :
-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ปฐมวัยศึกษา)

-ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)