อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 14555859_1222286307815138_1645136748_n
                                                                                      อาจารย์อัจฉรา   สมแวง
ปริญญาตรี:    ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปริญญาโท:    ศษ.ม.  ปฐมวัยศึกษา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

         14483423_886264001507506_69995061_n

 

อาจารย์อาวุธ  ประเมโท
ปริญญาตรี:   –

ปริญญาโท:   การศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน

                                 untitled-6
                                                                                  อาจารย์นุจรีย์   ม่วงอยู่
ปริญญาตรี:   ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปริญญาโท:  ศษ.บ.  ปฐมวัยศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

                                 untitled-5
                                                                                อาจารย์สุจิตราภา   ชัยจำรัส
ปริญญาตรี:   ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาโท:   ศษ.บ.  ปฐมวัยศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                               untitled-8
                                                                                 อาจารย์ทิพอักษร  พุทธสริน
ปริญญาตรี:   ค.บ.   การศึกษาปฐมวัย

ปริญญาโท:    ศษ.ม.  ปฐมวัยศึกษา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

                              14
                                                                                 อาจารย์สุริยันต์  แสนงาม
ปริญญาตรี:   ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาโท:    ศษ.ม.  ปฐมวัยศึกษา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์