อาจารย์สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1 ชื่อ-สกุล : นายนิธิพงษ์ โยธชัย

 

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

– M.A.Linguistics (ภาษาอังกฤษ)

-ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

2 ชื่อ-สกุล : นางสาวพชร อุตมะพันธุ์

 

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

-ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

3 ชื่อ-สกุล : นางสาวนภาพร เลขาโชค

 

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร)

-ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

4 ชื่อ-สกุล : นายเฉลิมวุฒิ อุทัยกัน

 

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษศึกษา)

-ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

5 ชื่อ-สกุล : นางเกษกนก  วรรณวัลย์

 

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาอังกฤษ)

-ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

6 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ระวิสุดา บุญครอง

 

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :  

-ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ  (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– MSc TESOL university of Aberdeen, United Kingdom 

Leave a Comment