อาจารย์สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

1 ชื่อ-สกุล :  นางสาวศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :
-ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

-บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

-บริหารธุรกิจบัณฑิต     (การบัญชี)

2 ชื่อ-สกุล :  นายวารนันท์ นิติศักดิ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : ข้าราชการ
คุณวุฒิ :
-ศึกษาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)

-ศึกษาศาสตมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)

-การศึกษาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)

3 ชื่อ-สกุล :  นางสาวภทพร พลธรรม

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : ข้าราชการ
คุณวุฒิ :
-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)

-ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)

4 ชื่อ-สกุล :  นายบวรวิช รอดรังษี

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์)

-ครุศึกษาและพัฒนามนุษย์อุตสาหกรรมบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์)

5 ชื่อ-สกุล :  นายอดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :
-การศึกษามหาบัณฑิต (การวิจัยการศึกษา)

-วิทยาศาสตรบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)

6 ชื่อ-สกุล :  นางสาวทักษิณา นพคุณวงษ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์)

-ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์)

7 ชื่อ-สกุล :  นางพรทิพย์ เกิดถาวร

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :
-ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

-ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

Leave a Comment