อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

1 ชื่อ-สกุล : นางสาวพชรพรรณ กุลปวโรภาส

ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

-วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

2 ชื่อ-สกุล :  Mr.James David  Roberts

ตำแหน่ง : พนักงานประจำตามสัญญา
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ :

– Bachelor of Arts

The University of Lancaster

Leave a Comment