หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  เบอร์โทรติดต่อ  
          สำนักงานอธิการบดี
                                 044 815111 ต่อ 118
          +  กองกลาง
                –  งานธุรการ
                                 044 815111 ต่อ 215
                                 แฟกส์ 044 815116
                –  งานการเงิน
                                 044 815111 ต่อ 191 , 216 ,119
                –  งานพัสดุ
                                 044 815111 ต่อ 109
                –  งานอาคาร
                                 044 815111 ต่อ 148
                –  งานการเจ้าหน้าที่
                                 044 815111 ต่อ 110
          +  กองนโยบานและแผน
                                 044 815111 ต่อ 104
                                 แฟกส์