อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 4
                                                                                   อาจารย์บวรวิช  รอดรังษี
ปริญญาตรี:     ครุศาสตรอุตสาหกรรมมบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาโท:    วิทยาศาสตรบัณฑิตมหาบัณฑิต  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          untitled-10
อาจารย์พรทิพย์  เกิดถาวร
ปริญญาตรี:   ครุศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาโท:   ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                                 112
                                                                                    อาจารย์วารนันท์  นิติศักด์
ปริญญาตรี:   การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ปริญญาโท:  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาเอก: ศึกษาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                 untitled-12
                                                                                   อาจารย์ทักษิณา  นพคุณวงศ์
ปริญญาตรี:     ครุศาสตรอุตสาหกรรมมบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาโท:    วิทยาศาสตรบัณฑิตมหาบัณฑิต  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

                                14483423_886264001507506_69995061_n
                                                                                อาจารย์อดุลย์  สนั่นเอื้อเม็งไธสง
ปริญญาตรี:   วิทยาศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปริญญาโท:   การศึกษามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                             3
                                                                    อาจารย์ศิรภัสสร์  อินทรพาณิชย์
ปริญญาตรี:   บริหารธุรกิจบัณฑิต  มาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ปริญญาโท:  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล