สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
“150 ปี วันวิทยาศาสตร์ไทย”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ


1. หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์-2561

2. กำหนดการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์-มรภ.ชย-ปี-2561 (1)

3. ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันและประกวดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์-2561 (1)

4. เกณฑ์การตัดสินการประกวดสุนทรพจน์-ภาษาไทย

5. เกณฑ์การแข่งขันวาดภาพจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์

6. เกณฑ์การตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสี

7. เกณฑ์การตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-สิ่งประดิษฐ์

8. เกณฑ์การตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-ทดลอง

9. เกณฑ์การตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

10. เกณฑ์การตัดสินการประกวดเรียงความ

11. เกณฑ์การตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

12. เกณฑ์การตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

13. เกณฑ์การตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์

14. เกณฑ์การตัดสินการแข่งขัน-A-Math

15. เกณฑ์การตัดสินการประกวดสุนทรพจน์-ภาษาอังกฤษ

16. เกณฑ์การตัดสินการแข่งขัน-180IQ

17. เกณฑ์การแข่งขันจรวดขวดน้ำ-ประเภทแม่นยำ

18. เกณฑ์การตัดสินการแข่งขันพับจรวดกระดาษ-ประเภทร่อนนาน

19. เกณฑ์การตัดสินการแข่งขันประดืษฐ์รถบรรทุกไข่ด้วยกรกะดาษ-แก้ไข (1)

Leave a Comment