วันสถาปนาคณะครุศาสตร์ 2561

มหกรรมวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันที่ 19 กันยายน 2561

           งามหกรรมวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางวิชาการและบริการวิชาการสู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ ภายในงานจะมีการแข่งขันและประกวดทักษะวิชาการของนักเรียนนักศึกษา ได้แก่  การแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรม MS-Paint การแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมกราฟิก การแข่งขันทักษะการสร้างโฮมเพจ การแข่งขันทักษะการเดาะฟุตบอล การแข่งขันทักษะการเดาะตะกร้อ การแข่งขันทักษะการอันเดอร์วอลเลย์บอล การแข่งขันเกมซุโดกุ นิทรรศการ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ*การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ การสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะ ประกวดคลิปวิดีโอสั้น ประกวดจัดและการจัดแสดงนิทรรศการโรงเรียนต้นแบบ

ในการนี้ คณะครุศาสตร์ จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญท่านส่งนักเรียนนักศึกษา ในสังกัดของท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการดังกล่าว  โดยกำหนดให้ผู้สนใจส่งใบสมัครกลับมายังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 17 กันยายน 2561


เอกสารไฟล์ PDF

ก.หนังสือเชิญส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการในงานมหกรรมวิชาการคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5

ข.กำหนดการ


เอกสารไฟล์ WORD

1.เกณฑ์ประกวดแข่งขันทักษะสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2.เกณฑ์ประกวดแข่งขันทักษะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

3.เกณฑ์ประกวดแข่งขันทักษะสาขาวิชาภาษาไทย

4.เกณฑ์ประกวดแข่งขันทักษะสาขาวิชาพลศึกษา

5.เกณฑ์ประกวดแข่งขันทักษะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

6.เกณฑ์ประกวดแข่งขันทักษะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

7.เกณฑ์ประกวดแข่งขันทักษะสาขาวิชาคณิตศาสตร์

8.เกณฑ์ประกวดแข่งขันทักษะโรงเรียนสาธิต

9.เกณฑ์ประกวดแข่งขันทักษะสาขาวิชาบริหารการศึกษา 

Leave a Comment