รายชื่อผู้สอบผ่านโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561

รายชื่อผู้สอบผ่านโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561
กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ที่ สาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร คำนำหน้านาม ชื่อ-นามสกุล พื้นที่ หมายเหตุ
1 ภาษาไทย นางสาว นิรันตรี  ปิ่นนาค สพป.ชัยภูมิ เขต3
2 ภาษาไทย นางสาว พูลศิริ  แสงวาโท สพป.ขอนแก่น เขต1
3 ภาษาไทย นาย สิริกร  เศษวิกา สพป.ขอนแก่น เขต4
4 ภาษาไทย นางสาว รุ่งทิวา  ศรีโย สพป.อุบลราชธานี เขต1
5 ภาษาไทย นางสาว สุปาณี  ฉายเพชร สพป.ชัยภูมิ เขต3
6 ภาษาไทย นางสาว อรพิน  ปลื้มมะรัง สพป.ชัยภูมิ เขต3
7 ภาษาไทย นางสาว อัญชนา  พิลาดี สพป.ชัยภูมิ เขต1
8 คอมพิวเตอร์ นาย จิตริน  สามารถกุล ชัยภูมิ
9 คอมพิวเตอร์ นางสาว นันทวัน  เซ็นเมืองปัก ชัยภูมิ
10 คณิตศาสตร์ นางสาว ชฎาทิพย์  โต่นวุธ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2
11 คณิตศาสตร์ นาย นิรุช  สุวรรณวิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต3
12 คณิตศาสตร์ นางสาว ศุภรัตน์  แต้มไธสง สพป.บุรีรัมย์ เขต4
13 คณิตศาสตร์ นางสาว เรณู  กระจ่างศรี สพป.ชัยภูมิ เขต1
14 ปฐมวัย นางสาว ปิณฑิรา  แสงกุดเลาะ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
15 ปฐมวัย นางสาว อุ่นเรือน  เนาวราช สพป.ขอนแก่น เขต 5
16 ปฐมวัย นางสาว ชนิกา กล้าหาญ สพป.นครราชสีมา เขต 6
17 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) นางสาว จุรีรัตน์  คะชะเสน กาฬสินธุ์
18 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) นางสาว ภาวดี  จอดนอก สพป.นครราชสีมา เขต 1
19 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) นางสาว อารยา  จิตต์นอก สพป.นครราชสีมา เขต 5
20 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) นางสาว อรสา  กองแก้ว สฟป.ขอนแก่น เขต 5
21 พลศึกษา นาย คงฤทธิ์  นาคคง สพป.นครราชสีมา เขต 7
22 พลศึกษา นางสาว จิตรลดา  อาริตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
23 พลศึกษา นางสาว จิรัญญา  นาคคำ สพม.30 ชัยภูมิ
รายชื่อผู้สอบผ่านโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561
กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ที่ สาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร คำนำหน้านาม ชื่อ-นามสกุล พื้นที่ หมายเหตุ
1 ภาษาไทย นางสาว ถาปนี  พัฒนะแสง สพป.บุรีรัมย์ เขต4
2 ภาษาไทย นาย ธีระวุธ  นุชสา สพป.ชัยภูมิ เขต3
3 ภาษาไทย นางสาว บังอร  กระจ่างศรี สพป.ชัยภูมิ เขต1
4 ภาษาไทย นางสาว ศุภลักษณ์  วู้ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต1
7 ภาษาไทย นางสาว สายชล  อุ่นคำ สพป.ชัยภูมิ เขต1
8 ภาษาไทย นางสาว อัมพร  อั้นนอก สพป.ชัยภูมิ เขต1
9 คอมพิวเตอร์ นางสาว กาญจนรัตน์  ทันจิตร สพป.ชัยภูมิ เขต1
11 คอมพิวเตอร์ นางสาว วายุพิณ  มาหามแห สพป.ชัยภูมิ เขต2
14 คณิตศาสตร์ นางสาว กฤษณา  แก้วกู่ สพป.กาฬสินธ์ เขต2
15 คณิตศาสตร์ นาย ปิยะวัฒน์  มุ่งชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต2
16 คณิตศาสตร์ นางสาว วราภรณ์  ตันนะลา สพป.เลย เขต1
17 คณิตศาสตร์ นางสาว สุชาดา  ทาขามป้อม สพป.ชัยภูมิ เขต1
18 คณิตศาสตร์ นางสาว อรอนงค์  ทองพันธ์ลำ สพป.ชัยภูมิ เขต2
19 คณิตศาสตร์ นางสาว กัลยา  ชัยสิทธิ์ สพป.ชัยภูมิ เขต3
24 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) นางสาว ขวัญสุดา  นอกสระ สพป.ชัยภูมิ เขต2
25 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) นางสาว จีรารัตน์  ประสพหิน สพป.นครราชสีมา เขต5
28 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) นาย พงษ์พัฒน์  แจ้งทอง สพป.ชัยภูมิ เขต2
29 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) นางสาว ศิริลักษณ์  วนเก่าน้อย สพป.ชัยภูมิ เขต1

Leave a Comment