รายงานการนำเสนอผลงานวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2561

รายงานการนำเสนอผลงานวิชาการ
ประเภท บทความวิชาการ/บทความวิจัย/
ตำรา-หนังสือ ที่ผ่านการขอตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ.
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2561


==> ดาวน์โหลดเอกสาร  รายงานการนำเสนอผลงานวิชาการประเภท-บทความวิชาการ-2561-คณะครุศาสตร์

 

ลำดับ

บทความที่นำเสนอ

แหล่ง/สถานที่นำเสนอผลงาน
(การประชุมวิชาการ/วารสาร ฯลฯ)

 หน่วยงานที่จัด

น้ำหนักคะแนน
เดือน มกราคม 2561
1        
2        
3        
เดือน กุมภาพันธ์ 2561
1        
2        
3        
เดือน มีนาคม 2561
1        
2        
3        
เดือน เมษายน 2561
1        
2        
3        
เดือน พฤษภาคม 2561
1        
2        
3        
เดือน มิถุนายน 2561
1
Poophayang  P.(2018). Participation  of  Educational  Management  for the Preschool : A case study  in Tambol Nafai, Chaiyaphum. The 3rd international  conference on Basis Education and Early childhood , July 26th, 2018
International  Conference

on June 30th, 2018

Indonesia University of Education, Serang Campus 0.4
2        
3        
เดือน กรกฎาคม 2561
1 Poophayang  P.(2018). The Approach of Educational Management for the Pre-schools . The 2nd National and International Conference on Educational and Technology 2018 ICET II : Critical Innovation , July 26th, 2018 International  Conference

on July 26th, 2018 at MahaVajiralongkorn Crown Prince 60th Anniversary Convention Hall,

Roi Et Rajabhat University 0.4
2        
3        
เดือน สิงหาคม 2561
1        
2        
3        
เดือน กันยายน 2561
1        
2        
3

 

       
เดือน ตุลาคม 2561
1        
2        
3        
เดือน พฤศจิกายน  2561
1        
2        
3        
เดือน ธันวาคม 2561
1        
2        
3        

Leave a Comment