ผลงานวิจัย

แบบรายงานเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

 ชื่ออาจารย์/นักวิจัย

 ผลงาน

จำนวนเงินสนับสนุนภายใน

จำนวนเงินสนับสนุนภายนอก

รวมจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก

1. ดร.เพียงแข
ภูผายาง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษาชาติ; ฐานรากองค์ความรู้สู่เป้าหมายการปฏิบัติ

1,300,000

2. ดร.เทิดศักดิ์
สุพันดี
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและพัฒนาแผนที่การท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กลุ่มจังหวัด “นครชัยบุรินทร์”

800,000

3. อ.พรรณี
หงส์พันธ์
การจัดรูปแบบยุทธวิธีในการฝึกอบรมผู้พิพากษาสมทบเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

800,000

4. ดร.ธนกฤต
แสนเมือง
การเพาะเลี้ยง “หอยแครงในน้ำจืด” เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งอาหารในชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลชีลอง อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 1)

3,665,000

5. ดร.สุรชัย
จันทร์ศรี
ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็บ จุลชีพก่อโรค และซิมไบออนต์ในเห็บ จุลชีพก่อโรค และซิมไบออนต์ในเห็บในแนวเทือกเขาระหว่างจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์ และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียว

400,000

6. นางสาวทิพย์
เกิดถาวร
การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิชาการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

30,240

7. นายสุรสิทธิ์
ปาลสาร
การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการคำนวณกระบวนการภายในมอเตอร์จรวดเชื้อเพลิงแข็ง 30,440
8. ดร.สุนันท์
สีพาย
การศึกษาสภาพที่คาดหวัง กับสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 26,000
9. ดร.สิริศักดิ์
อาจวิชัย
การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 44,000
10. นางอรอนุตร
ธรรมจักร
“ผญา” วรรณกรรมมุขปาฐะในจังหวัดชัยภูมิ 45,000

11. นางสาววิชชุตา
อ้วนศรีเมือง

การศึกษาความเข้าใจการใช้อนุพันธ์ในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ 24,000
12. นางสาวพัทธนันท์
พาป้อ
ชื่อบ้าน ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดชัยภูมิ กรณีศึกษา ตำบลนาฝาย ตำบลนาเสียว ตำบลบ้านเล่า 40,960
13. ดร.ชวนพิศ
รักษาพวก
การศึกษาความต้องการของผู้รับบริการต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 30,000
14. นายปุ่น
ชมภูพระ
การปริวรรตเอกสารโบราณ เรื่อง พระนิพพานสูตร
35,000
15.  นางสาววิราวรรณ
พุทธมาตย์
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการลดจำนวนของชาวนารุ่นใหม่โดยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก กรณีศึกษา ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 46,900
16. นางศิรภัสสร์
อินทรพาณิชย์
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 31,143
17. นางนฤมล
ภูสิงห์
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู 28,200
18. ดร.สิริศักดิ์
อาจวิชัย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4,500,000

19. ดร.สิริศักดิ์
อาจวิชัย
การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยภูมิ 1,500,000

 รวมเงินทั้งสิ้น

 411,883 12,965,000 13,376,883

  สัดส่วนจำนวนเงินวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัย

     

 

217,510.29

 

 

 

 

คะแนนที่ได้

   

5 คะแนน