ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

2

ปรัชญา (Philosophy)         :            มีความรู้มาตรฐาน สร้างจิตวิญญาณความเป็นครู นำความรู้สู่ผู้เรียน

 

 

 

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c

วิสัยทัศน์ (Vision)            :           เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยยึดหลักธรรมภิบาลเพื่อผลิตครูมืออาชีพ

สู่สังคมภายในปี 2562

 

 

%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88

พันธกิจ (Mission)          :           

  1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
  2. ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
  3. ส่งเสริมการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  4. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น