ประวัติคณะครุศาสตร์

22

 

เมื่อปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้รับงบประมาณจากรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณให้ดำเนินโครงการจัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏชัยภูมิ และ

พ.ศ. 2544 โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏชัยภูมิได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏชัยภูมิ โดยมีการจัดการศึกษาในโปรแกรมวิชาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษาในโครงการพัฒนาครูประจำการที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้หลักสูตรกลางของสภาสถาบันราชภัฏ นับเป็นสถาบันราชภัฏแห่งแรกและมีการจัดการศึกษาระดับปริญญา  ทางการศึกษาครั้งแรกในจังหวัดชัยภูมิต่อมา

พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พ.ศ. 2547 และได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งภาควิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ต่อมา พ.ศ. 2550 ได้มีการจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิขึ้นทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท โดยมีการเปิดสอนในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการอนุมัติหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) มีนักศึกษาครูระดับปริญญาตรีใน
ปีการศึกษา 2556 จำนวนทั้งสิ้น 2,149  คน ปัจจุบันคณะครุศาสตร์ ใช้สถานที่ตั้งชั่วคราว (ปัจจุบัน) ชั้น 1 อาคาร 4 (ฝั่งขวาของอาคาร) เป็นสำนักงานคณะเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน