ประกาศผลการพิจารณาผ่อนผันระยะเวลาชำระค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประเททเรียนฟรีของมหาวิทยาลัย 1-31/10/ 2559

#ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามข้อ 1 ถึง ข้อ 4 จำนวน 8 รายให้ได้รับผ่อนผันระยะเวลาการชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/59 โดยไม่มีค่าปรับการชำระค่าบำรุงการศึกษาล่าช้า จนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

#ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามข้อ 5 ซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/59 จำนวน 8 ราย #ให้ติดต่องานกองทุนเพื่อการศึกษาในการดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยไม่มีค่าปรับการชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2559

ประกาศ หน้า1   ประกาศ หน้า2   ประกาศ หน้า3

 

Leave a Comment