ประกาศคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการกลั่นกรองเป็นกรรมการสภาวิชาการจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการกลั่นกรองเป็นกรรมการสภาวิชาการจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ

Leave a Comment