ปฏิทินกิจกรรมคณะ

ภาคเรียนที่ 1/2561                                    

วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม ประเภทกิจกรรม หมายเหตุ
วันที่ศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัย กิจกรรมบังคับมหาวิทยาลัย

กิจกรรมบังคับคณะครุศาสตร์

–   นักศึกษาชั้นปีที่ 1
วันที่ 16  – 17 มิ.ย. 2561 อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา(ใหม่) กิจกรรมบังคับมหาวิทยาลัยกิจกรรมบังคับคณะครุศาสตร์ –   นักศึกษาชั้นปีที่ 1
วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ กิจกรรมบังคับมหาวิทยาลัยกิจกรรมบังคับคณะครุศาสตร์ –   นักศึกษาชั้นปีที่ 1
วันที่ 23 – 25 มิ.ย. 2561 การอบรมผู้กำกับลูกเสือ ( B.T.C ) กิจกรรมเสริมคณะครุศาสตร์ –   นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4,5
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย. 2561 ไหว้ครู กิจกรรมบังคับมหาวิทยาลัย

กิจกรรมบังคับคณะครุศาสตร์

–     นักศึกษาชั้นปีที่ 1

–     นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4

/สโมสรนักศึกษา

วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 2561 รับน้องใหม่คณะครุศาสตร์ กิจกรรมบังคับคณะครุศาสตร์

กิจกรรมเสริมคณะครุศาสตร์

–     นักศึกษาชั้นปีที่ 1,2

–     นักศึกษาชั้นปีที่ 3,4

วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 2561 วันสถาปนามหาวิทยาลัย ¾กิจกรรมเสริมคณะครุศาสตร์ –     สโมสรนักศึกษา

–     นักศึกษาชั้นปีที่ 1,2,3,4

วันเสาร์ที่ 14 ก.ค.2561 กิจกรรมพาน้องไหว้พ่อแล กิจกรรมบังคับมหาวิทยาลัย

กิจกรรมบังคับคณะครุศาสตร์

–     นักศึกษาชั้นปีที่ 1

–    สโมสรนักศึกษา

วันพุธที่ 18 ก.ค.2561 พิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร กิจกรรมหลักคณะครุศาสตร์

กิจกรรมเสริมคณะครุศาสตร์

–    นักศึกษาชั้นปีที่ 1/สโมสรนักศึกษา

–   นักศึกษาชันปีที่ 2,3,4

วันพุธ ที่ 25 ก.ค. 2561 ประกวดดาวเดือนคณะ(รอบที่1) กิจกรรมบังคณะครุศาสตร์

กิจกรรมเสริมคณะครุศาสตร์

–     สโมสรนักศึกษา/ปี 1,2

–     นักศึกษาชั้นปีที่  3,4

วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 2561 วันอาสาฬหบูชา กิจกรรมเสริมคณะครุศาสตร์ –     นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4
วันพุธที่ 1 ส.ค. 2561 ประกวดดาวเดือนรอบตัดสิน กิจกรรมเสริมจากทางคณะ –     นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4
วันศุกร์ที่ 10 ส.ค. 2561 วันแม่แห่งชาติ กิจกรรมเสริมคณะครุศาสตร์ –     นักศึกษาชั้นปีที่ 1, ๒,3,4
วันที่ 14 – 18 ส.ค. 61 กีฬากล้วยไม้เกมส์ กิจกรรมเสริมคณะครุศาสตร์ –     นักศึกษาชั้นปีที่ 1, ๒,3,4
 

วันที่ 3 – 7 ก.ย. 2561

กีฬาสระหงส์เกมส์ กิจกรรมบังคับมหาวิทยาลัย

กิจกรรมบังคับคณะครุศาสตร์

–     นักศึกษาชั้นปีที่ 1,2,3,4

–     นักศึกษาชั้นปีที่ 1,2,3,4

/สโมสรนักศึกษา

วันพุธที่ 19 ก.ย. 2561 วันสถาปนาคณะครุศาสตร์ กิจกรรมบังคับคณะครุศาสตร์ –     นักศึกษาชั้นปีที่ 1,2,3,4

/สโมสรนักศึกษา

วันพุธที่ 10 ต.ค. 2561 ประกาศผลกิจกรรม ครั้งที่ 1 ประกาศผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ – น.ศ.ชั้นปีที่ 1,2 ทางเว็ปไซต์

– น.ศ. ชั้นปีที่ 3,4, ตรวจสอบเพจคณะครุฯ/บอร์ดประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 – 25 ต.ค. 2561 ประชุมเครือข่ายค่ายครุศาสตร์ กิจกรรมบังคับคณะครุศาสตร์ –    คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

ภาคเรียนที่  2/2561

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ประเภทกิจกรรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย.  2561 วันลอยกระทง กิจกรรมเสริมคณะครุศาสตร์ –     นักศึกษาชั้นปีที่ 1,2,3,4

–     สโมสรนักศึกษา

เดือน ธันวาคม 2561 ค่ายครุศาสตร์อาสา กิจกรรมเสริมคณะครุศาสตร์ –    คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ

–    นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 4

วันที่ 12 – 20 ม.ค. 2562 งานเจ้าพ่อพระยาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมเสริมคณะครุศาสตร์ –     สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

–     นักศึกษาชั้นปีที่ 1,2,3,4

วันพุธที่ 16 ม.ค. 2562 วันครูแห่งชาติ กิจกรรมหลักคณะครุศาสตร์ –    นักศึกศึกษาชั้นปี 1 – 4
วันพุธที่ 13 ก.พ. 2562 ประกาศผลกิจกรรม ครั้งที่ 2 ประกาศผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ – น.ศ.ชั้นปีที่ 1,2 ทางเว็ปไซต์

– น.ศ. ชั้นปีที่ 3,4 ตรวจสอบเพจคณะครุฯ/บอร์ดประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 15 ก.พ.  2562 เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา กิจกรรมบังคับคณะครุศาสตร์ –    น.ศ.ชั้นปีที่ 1 – 4/สโมสรนักศึกษา
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม  2562 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กิจกรรมหลักคณะครุศาสตร์

กิจกรรมหลักมหาวิทยาลัย

–    นักศึกษาชั้นปีที่ 5
วันที่ 28-29 มี.ค. 2562 ติดตามผลการดำเนินงานค่าย กิจกรรมเสริมคณะครุศาสตร์ –    คณะกรรมการ

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์