บุคคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน 
นายกาจวาที  ประทุมแสง
ตำแหน่ง:  หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
     
นางสาวรุ่งทิวา  ประทุมมาลย์
ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวิชากร ศิริบุตร
ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
rung
นางสาวรุ่งนภา  ขวัญสำราญ
ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวฉัตรสุดา  ผาสุขมูล
ตำแหน่ง:  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
นางสาวศศินันท์ มิตรสันเทียะ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สิบเอกศักดา ชำนาญกุล
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  hh
นายวิษณุ  สุทธิวรรณ
ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์
                               14542910_888566704610569_1314712317_n


นายศักดิ์มณี  จรัสพันธ์
ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์