บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวรุ่งนภา ขวัญสำราญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สิบเอกศักดา ชำนาญกุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายวิชากร ศิริบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวฉัตรสุดา ผาสุขมูล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

นางสาวธารทิพย์ ฤทธิ์จรูญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Leave a Comment