ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ

1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3 สาขาวิชาภาษาไทย
4 สาขาวิชาพลศึกษา
5 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
7 สาขาวิชการศึกษาปฐมวัย

Leave a Comment