ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบปลายภาค

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
———————————–
1.ประกาศ เรื่อง ตารางสอบปลายภาค
https://drive.google.com/open?id=1-DLi_GVtxjhNa1mOsM7O5fBmWUefgro2https://drive.google.com/open…
———————————–
2.ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
https://drive.google.com/open?id=1cwtfpixK5V5WHnNM2quu1pI2PTnn3E5Ahttps://drive.google.com/open…
———————————–
3. ผังที่นั่งสอบ
https://drive.google.com/open?id=1ZAnuoLdvJONjNFeK8kCJWmd8Ir6xghHAhttps://drive.google.com/open…
———————————–
4.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
https://drive.google.com/open?id=1j1vnggzeax-tjQ5A3vHzbRvEiVXowjYhhttps://drive.google.com/open…
———————————–
5.สาขาวิชาคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1WAE1TXfPWlOEM3EB9KWNDiVJH6zqsw3Jhttps://drive.google.com/open…
———————————–
6.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
https://drive.google.com/open?id=1QoqjMmIJPHJpAjN2L1Q0QZIUHUUVVa9bhttps://drive.google.com/open…
———————————–
7.สาขาวิชาพลศึกษา
https://drive.google.com/open?id=1xIiamJpq_FrbRBzfTQk6Pg9pzrENkHsxhttps://drive.google.com/open…
———————————–
8.สาขาวิชาภาษาไทย
https://drive.google.com/open?id=1dqFWJTKfDfuLUE4Q_vB27WzwJgAiv3tXhttps://drive.google.com/open…
———————————–
9. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
https://drive.google.com/open?id=1rsyy5LrzBWjOtYoOZ5v3m_MEeR4f28mnhttps://drive.google.com/open…
———————————–
10.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
https://drive.google.com/open?id=1-rRo3E842qkOxugXkPPmEZot6RhVg4czhttps://drive.google.com/open…
———————————–

Leave a Comment