ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบปลายภาค

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
———————————–
1.ประกาศ เรื่อง ตารางสอบปลายภาค
———————————–
2.ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
———————————–
3.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
———————————–
4.สาขาวิชาคณิตศาสตร์
———————————–
5.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
———————————–
6.สาขาวิชาพลศึกษา
———————————–
7.สาขาวิชาภาษาไทย
———————————–
8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
———————————–
9.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
———————————–

Leave a Comment