ตัวอย่างแบบฟอร์มการเบิกจ่าย

ตัวอย่างแบบฟอร์มการเบิกจ่าย


การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

1. ตัวอย่างการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย การเดินทางไปราชการ/ประชุม(กรณีใช้รถยนต์ส่วนบุคคล)
2. ตัวอย่างการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย การเดินทางไปราชการ/ประชุม(กรณีใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย)
3. ตัวอย่างการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย การเดินทางไปดูงาน/อบรม/สัมมนา
4. ตัวอย่างการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย การโครงการ/กิจกรรม
5. ตัวอย่างการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิาชีพครู
6. ตัวอย่างการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนการสอน

การจัดทำเอกสารการยืม

1. ตัวอย่างการจัดทำเอกสารการยืม การเดินทางไปราชการ/ประขุม
2. ตัวอย่างการจัดทำเอกสารยืมเงิน การจัดทำโครงการ/กิจกรรม

Leave a Comment