คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รอบประเมิน 1/2562 เดือนตุลาคม61-มีนาคม62

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เดือนตุลาคม61-มีนาคม62

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน (กิจกรรมปฐมวัยสัมพันธ์)
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพี่สอนน้องเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net, U-School Mentoring)
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาบัณฑิตบัณฑิตเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศ (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ครูปฐมวัย)
 6. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
 7. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการนำเสนองานทางวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
 8. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21
 9. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรม Goodbye Senior party com’edu 16
 10. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษที่ปะปนในภาษาไทย
 11. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์
 12. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
 13. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น
 14. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 15. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริหารสัมพันธ์ ครั้งที่ 10
  16. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการออกแบบลวดลายโดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์
 16. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมสร้างเสริมสมรรถนะทางกีฬา นักศึกษาสาขาพลศึกษา
 17. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา รายวิชา 1046422
 18. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายหมอคอมอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 5
 19. แต่งตั้งคณะอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
 20. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการนำเสนอผลการวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย (5บท)
 21. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน
 22. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาทางภาษาและวรรณกรรมไทย
 23. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการนำเสนอผลการวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย (3บท)
 24. แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับรับผิดชอบรายวิชากลุ่มวิชาชีพครู
 25. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
 26. แต่งตั้งคณะกรรมการค่าpคณิตศาสตร์อาสา (Math Camp)

 

 

 

Leave a Comment