ผู้บริหารคณะครุศาสตร์

 

 

อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ สุพันดี
คณบดีคณะครุศาสตร์

อาจารย์ ดร.เพียงแข ภูผายาง
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ทนงศักดิ์ ทองศรีสุข
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ