กำหนดการการประเมิน รอบที่ 1/2562 และรอบที่ 2/2562

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

รอบที่ 1/2562 รอบที่ 2/2562
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561ถึง 31 มีนาคม 2562 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง  30 กันยายน 2562

เรียน คณาจารย์ทุกท่าน

คณะครุศาสตร์ขอแจ้งกำหนดการจัดทำเอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงรอบที่ 1/2562 และการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน รอบที่ 2/2562 ดังนี้

 1. ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ให้คณาจารย์ทุกท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (แบบ ปม.2) และจัดทำรายงาน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง เสนอประธานสาขาวิชาหรือผู้บังคับบัญชาขั้นต้น เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
 2. ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ให้ผู้รับการประเมินดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (แบบ ปม.1) และจัดทำข้อตกลงกับผู้ประเมิน รอบที่ 2/2562 (ตามคำสั่งแต่งตั้งที่ผู้ทำหน้าที่ประเมิน)
 3. ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 ให้ผู้ทำหน้าที่ประเมิน (ตามคำสั่งแต่งตั้งที่ผู้ทำหน้าที่ประเมิน) ประเมินผลการปฏิบัติงานและรวมรวมเอกสาร (แบบ ปม.1 รอบที่ 1/2562 และ ปม.2 รอบ 1/2562 และ แบบ ปม.1 รอบที่ 2/2562) ส่งงานคณะครุศาสตร์
 4. ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ให้ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ สรุปผลการประเมินและรวมรวมเอกสาร (แบบ ปพ.1 รอบที่ 1/2562 และ ปพ.2 รอบ 1/2562) และแบบจัดทำข้อตกลงกับผู้ประเมิน (แบบ ปม.1 รอบ 2/2562) เพื่อเสนอและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
 5. ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 ให้คณะครุศาสตร์สรุปผลการประเมิน (แบบ ปพ.3) และรวมรวมเอกสาร (แบบ ปพ.1 และ ปพ.2) ส่งงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 6. ภายในวันที่ 18 เมษายน 2562 ให้คณะครุศาสตร์สรุปผลการประเมิน (แบบ ปม.1 รอบที่ 2/2562) และส่งงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาและประทับตรารับทราบ
 7. ดาวน์โหลดเอกสาร

1) สายวิชาการ https://drive.google.com/drive/folders/1943V2wy4m4smiM33imkcItUQf9L35i51

2) สายสนับสนุน https://drive.google.com/drive/folders/1D1YuBrAADMNM8jCmuIAmLFg4ikLdjrbB

3) สายผู้บริหาร https://drive.google.com/drive/folders/1SONobjz-zFhzwBupnlr-c_SuQ6GjL1gh

4) เอกสารอื่น

เอกสารสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

 1. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1.1 การประเมิน

(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556
(2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
(3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้างหรือการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2560
(4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

1.2 การเลื่อนเงินเดือน

(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
(2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือน ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2560
(4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือน ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายได้ พ.ศ. 2560
(5) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้าง และค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
(6) วงเงินงบประมาณที่ใช้ในการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 1/2562 (เลื่อน ณ 1 เมษายน 2562)
(7) สรุปจำนวนพนักงานในสถาบันอุกมศึกษาที่มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง รอบที่ 1/2562 (เลื่อน ณ 1 เมษายน 2562)
(8) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 1. ประกาศ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง

2.1 รอบการประเมินที่ 1/2562

(1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 578/2561 เรื่อง กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 1/2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561
(2) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 3072/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 1/2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561
(3) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 380/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 1/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

2.2 รอบการประเมินที่ 2/2562

(1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 111/2562 เรื่อง กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 2/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
(2) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 380/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 2/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

 

 1. ตัวอย่างการกรอกรายละเอียดและวิธีการคำนวณคะแนนการประเมินฯ ในแบบทำข้อตกลงฯ (ปม.1) และแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน (ปม.2) ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 1/2562 (สำหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน)
(1) ตัวอย่างการกรอก ปม 1 แบบทำข้อตกลงและประเมินตนเอง ผู้บริหาร
(2) ตัวอย่างการกรอก ปม 1 แบบทำข้อตกลงและประเมินตนเอง สายวิชาการ
(3) ตัวอย่างการกรอก ปม 1 แบบทำข้อตกลงและประเมินตนเอง สายสนับสนุน
(4) ตัวอย่างการกรอก ปม 2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาประเมิน ผู้บริหาร
(5) ตัวอย่างการกรอก ปม 2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาประเมิน สายวิชาการ
(6) ตัวอย่างการกรอก ปม 2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาประเมิน สายสนับสนุน
 1. การกรอกรายละเอียดในแบบสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ปม.4) รอบที่ 1/2562 (สำหรับหน่วยงาน)
(1) แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา ปม.4 รอบที่ 1_2562 สายวิชาการ
(2) แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา ปม.4 รอบที่ 1_2562 สายสนับสนุน

เอกสารสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 1. ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
(1) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
(2) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2557
(3) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2553
(4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2554
(5) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
(6) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการประเมินข้าราชการฯ พ.ศ. 2554
(7) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ (สำหรับผู้บังคับบัญชา)
(8) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ  (สำหรับประเมินตนเอง)
(๙) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ กรอกข้อมูลทั่วไป/ภาระงาน (สำหรับประเมินตนเอง)
(๑๐) (ตัวอย่าง) การกรอกแบบฟอร์มสรุปผลการประเมินของแต่ละหน่วยงานส่งงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 

Leave a Comment