การรับสมัครอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา โดยวิธี      เทียบโอน ทดสอบ หรือฝึกอบรม มาแล้วอย่างน้อย 1 มาตรฐาน

1.2 กรณีใช้ผลการเทียบโอนความรู้ จะต้องเป็นผู้ได้รับการประกาศผลการเทียบโอนแล้วว่าผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้อย่างน้อย 1 มาตรฐาน

  1. เอกสารในการรับสมัคร

               2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 สำเนาวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาโดยการเทียบโอน ทดสอบ และฝึกอบรม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ใช้ใบสมัคร (แบบ ส.1) และเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร 1 ชุด ต่อการสมัครอบรม 1 หลักสูตร

  1. ค่าสมัครฝึกอบรม

หลักสูตรละ 2,000

  1. กำหนดการรับสมัคร

                    ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2561 ถึง 5 เมษายน 2561 เวลา 09-00 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัย) ณ ห้องสำนักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ โทร 044-815-111 ต่อ 165 โทรสาร 044-815-165 เว็บไซต์ http://education.cpru.ac.th/

โดยให้ผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรมในทุกหลักสูตรให้สมัครก่อนการอบรม 1 วันทำการ

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกำหนดการฝึกอบรมได้ในกรณีมีจำนวนผู้สมัครฝึกอบรมในหลักสูตร ไม่ถึงจำนวน 30 คน กรณีมีการยกเลิกการฝึกอบรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏชัยภูมิจะดำเนินการคืนเงินค่าสมัครให้กับผู้สมัครทุกคนในหลักสูตรนั้น และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

จำนวนผู้สมัคร (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561 : 16.28 น.)

มาตรฐานที่ ชื่อมาตรฐาน

จำนวนผู้สมัคร

จำนวนผู้สมัคร
รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู  ยกเลิกการอบรม ยกเลิกการอบรม
2 การพัฒนาหลักสูตร ยกเลิกการอบรม ยกเลิกการอบรม
3 การจัดการเรียนรู้ ยกเลิกการอบรม ยกเลิกการอบรม
4 จิตวิทยาสำหรับครู ยกเลิกการอบรม ยกเลิกการอบรม
5 การวัดและประเมินผลการศึกษา ยกเลิกการอบรม ยกเลิกการอบรม
6 การบริหารจัดการในห้องเรียน ยกเลิกการอบรม ยกเลิกการอบรม
7 การวิจัยทางการศึกษา ยกเลิกการอบรม ยกเลิกการอบรม
8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ยกเลิกการอบรม  ยกเลิกการอบรม
9 ความเป็นครู ยกเลิกการอบรม  ยกเลิกการอบรม

มาตรฐานที่ยกเลิกการอบรม ผู้สมัครเข้ารับการอบรมสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 044-815111-165

Leave a Comment