การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครครูคืนถิ่น ปีการศึกษา 2560 ===>


#8ธันวาคม2560 #นักศึกษาครุศาสตร์ #ครูคืนถิ่น61 

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่จะสมัครครูคืนถิ่น ให้ยึดผลการเรียนเฉลี่ยรวมที่คิดสัดส่วนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ

2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 -5 ที่กรอกข้อมูลผิดให้ทำการแก้ไขข้อมูลตามคำแนะนำของ สกอ.  ดูลายละเอียดที่เว็บไซต์ https://muakru.thaijobjob.com

3. ขอยกเลิกกำหนดการมารับเอกสารใบรายงานผลการศึกษาและหนังสือรับรองของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 และนักศึกษาสามารถขอรับเอกสารดังกล่าวได้ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น. (วันส่งเอกสารการสมัคร) ณ คณะครุศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบรรณราชณครินทร์


#7ธันวาคม2560 #นักศึกษาครุศาสตร์ #ครูคืนถิ่น61 

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่จะสมัครครูคืนถิ่นยื่นคำร้องขอใบรับรองให้เสร้จภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560  (เช้า) เวลา 09.30-12.00 น.  และขอรับรับเอกสาร ได้วันที่ 12 ธันวาคม 2560  โดยให้ยื่นเอกสารและติดต่อขอรับเอกสารที่กองบริการการศึกษา 

 2. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ณ กองบริหารงานศึกษา โดยให้นักศึกษา 1)เขียนคำร้องขอใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และ 2)ให้แนบใบแสดงผลการเรียนสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าด้วย

 3. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 -5 ในการกรอกใบสมัครนั้น ให้นักศึกษากรอกตามใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร เฉลี่ยสะสมวิชาเอก เฉลี่ยสะสมวิชาครู (GPAX) เท่านั้น แลสำหรับใบแสดงผลกการเรียน (Transcript) ที่กองบริการการศึกษาออกให้เป็นเอกสารที่ถูกต้องและสามารถใช้ได้เลย (ที่เกรดไม่ตรงเพราะรวมเกรดเทอม 1/2560 ด้วย แต่เอกสารฉบับนี้ใช้ประกอบการสมัครได้)

4. ด่วน!! การเเจ้งแก้ไขข้อมูลใบสมัคร และ การส่งใบสมัคร ครูคืนถิ่น (กรณีกรอกข้อมูลผิด) อ่านต่อได้ที่: https://muakru.thaijobjob.com (เมนูสารพันปัญหา)


#6ธันวาคม2560 #นักศึกษาครุศาสตร์ #ครูคืนถิ่น61

  1. ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วและแนบเอกสารครบถ้วน ณ คณะครุศาสตร์ ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ ในระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 เท่านั้น โดยแบ่งลำดับการส่งเอกสารดังนี้

นศ. ชั้นปีที่ 2 มาส่งเอกสาร ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. เท่านั้น
นศ. ชั้นปีที่ 3 มาส่งเอกสาร ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น. เท่านั้น
นศ. ชั้นปีที่ 4 มาส่งเอกสาร ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. เท่านั้น
นศ. ชั้นปีที่ 5 มาส่งเอกสาร ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น. เท่านั้น
นศ. ชั้นปีที่ 1 มาส่งเอกสาร ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น. เท่านั้น

2. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ณ กองบริหารงานศึกษา โดยให้นักศึกษา 1)เขียนคำร้องขอใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และ 2)ให้แนบใบแสดงผลการเรียนสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าด้วย

หมายเหตุ ให้นักศึกษา 1) ตรวจสอบวันหมดอายุของสำเนาบัตรบัตรต่างๆ 2)ลงนามสำเนาถูกต้องทุกแผ่น หากเอกสารมีการสำเนาหน้าหลังให้สำเนาถูกต้องทั้งสองด้าน 3)จัดเรียงเอกสารแนบการสมัครตามประกาศของ สกอ


#4ธันวาคม2560#นักศึกษาครุศาสตร์ #ครูคืนถิ่น61

  1. แจ้งไปยัง นศ. ครุศาสตร์ ปี 2-5 ที่ขอรับเอกสารใบรายงานผลการศึกษาและหนังสือรับรอง เพื่อสอบครูคืนถิ่น 2561 โดยให้ มารับเอกสาร ณ กองบริการการศึกษา

นศ. ชั้นปีที่ 2 มารับเอกสาร ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560
นศ. ชั้นปีที่ 3 มารับเอกสาร ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560
นศ. ชั้นปีที่ 4 มารับเอกสาร ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
นศ. ชั้นปีที่ 5 มารับเอกสาร ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 044-815111 ต่อ 102,107

2. คณะครุศาสตร์จะกำหนดวันส่งเอกสารการสมัครที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วและแนบเอกสารครบถ้วนให้ทราบอีกครั้ง โดยติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ http://education.cpru.ac.th 


#24พฤศจิกายน2560#นักศึกษาครุศาสตร์ #ครูคืนถิ่น61

นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5

1.ให้อ่านประกาศการรับสมัครจาก สกอ. เท่านั้นที่เว็บไซต์ https://muakru.thaijobjob.com/201711/index.php ซึ่งในประกาศนี้จะระบุเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครและระยะเวลาที่ทำการรับสมัคร ชำระเงิน และส่งเอกสาร

2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ให้ตรวจสอบผลการเรียนรวม วิชาชีพครู และวิชาเอก ได้ที่ ลิงค์ด้านล่างนี้

ตรวจสอบผลการเรียน ชั้นปีที่ 2

ตรวจสอบผลการเรียน ชั้นปีที่ 3

ตรวจสอบผลการเรียน ชั้นปีที่ 4

ตรวจสอบผลการเรียน ชั้นปีที่ 5

3. นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 หากตรวจสอบแล้วมีข้อผิดพลาดให้ติดต่อที่งานทะเบียน

4. นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบครูคืนถิ่น ให้มาแจ้งความประสงค์ที่งานวิชาการคณะครุศาสตร์หรือผ่านทางสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560  เพื่อคณะจะได้ส่งข้อมูลไปที่งานทะเบียนและและเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานในการจัดทำใบรับรองผลการเรียน (GPAX) และจะกำหนดวันรับเอกสารอีกครั้ง ติดตามข่าวสารนี้ทางเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ http://education.cpru.ac.th

5. นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ที่มีความประสงค์สมัครสอบครูคืนถิ่นจะต้องทำเรื่องขอระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcirpt) ด้วย โดยใช้รูปถ่าย 1 นิ้ว ประกอบการทำเรื่องขอ ได้ที่งานทะเบียน

6. นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 เอกสารที่ที่ใช้ในการสมัคร (อ้างอิงจากข้อมูลเดิมจากปีการศึกษา 2559) ที่ต้องเตรียมมีดังนี้

1) รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักศึกษา ขนาด 1.5×2 นิ้ว (ขนาดรูปอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของปีนี้)

2) สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ

3) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

4) สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา

5) สำเนาใบมรณะบัตร กรณีบิดา / มารดา ถึงแก่กรรม

6) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี (เอกสารฉบับนี้นักศึกษาต้องดำเนินการขอเอง โดยขอที่งานทะเบียน และใช้รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้วในการประกอบคำร้อง)

7) สำเนาใบแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

8) ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร เฉลี่ยสะสมวิชาเอก เฉลี่ยสะสมวิชาครู  (GPAX) (เอกสารฉบับนี้คณะครุศาสตร์กำลังดำเนินการประสานงานให้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1)ให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์ที่งานวิชาการคณะครุศาสตร์หรือผ่านทางสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น   2)คณะครุศาสตร์ส่งข้อมูลผู้มีความประสงค์สมัครให้งานทะเบียนเพื่อจัดทำใบรับรองผลการเรียน 3)คณะครุศาสตร์จะดำเนินการแจ้งให้มารับเอกสารอีกครั้ง โดยให้ติดตามข่าวสารนี้ทางเว็บไซต์นี้)

9) เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น

7. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ติดตามข่าวสารการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ปีการศึกษา 2560  ทางเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ http://education.cpru.ac.th 

Leave a Comment