หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

ประกาศคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

 

1.ประกาศ 2. ปฏิทินการดำเนินงาน 3. ใบสมัคร 4. ใบเสนอชื่อ 5. คำสั่งดำเนินงาน

1. การสมัครหรือการเสนอชื่อ

ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อคณะกรรมการแต่ละประเภทสามารถขอรับใบสมัคร  หรือใบเสนอชื่อและยื่นใบสมัคร/ใบเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง  ได้ที่สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 7 อาคาร 9 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2562  เว้นวันหยุดราชการ (สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร/ใบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://education.cpru.ac.th/2017) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 044-815111-6700

2.การลงคะแนน

      คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ จัดให้มีการลงคะแนน   เลือกคณะกรรมการประจำคณะ ในวันพุธ ที่  25 ธันวาคม 2562_ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องไมโครทิชชิ่ง ชั้น 7 อาคาร 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยใช้การลงคะแนนโดยวิธีลับและจะทำการเปิดนับคะแนนโดยวิธีเปิดเผย ตั้งแต่เวลา 12.๐๐ น. เป็นต้นไป และจะประกาศผลการเลือกภายในเวลา 16.30 น.  ในวันเดียวกัน

      สำหรับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนที่ไม่สามารถลงคะแนนตามวันเวลาข้างต้น สามารถขอรับบัตรลงคะแนนและใช้สิทธิ์ลงคะแนนล่วงหน้าได้ที่ห้องไมโครทิชชิ่ง ชั้น 7 อาคาร 9 ชั้น ในวันจันทร์  ที่ 23 ธันวาคม 2562   

Leave a Comment