คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

1 อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ สุพันดี ประธานกรรมการ
2 อาจารย์อรวรรณ ศรีลิขิตตานนท์ กรรมการ
3 อาจารย์ ดร.เพียงแข ภูผายาง กรรมการ
4 อาจารย์อาวุธ ปะเมโท กรรมการ
5 อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชาญศึก กรรมการ
6 อาจารย์ ดร.สิริศักดิ์ อาจวิชัย กรรมการ
7 อาจารย์ ดร.นฤมล ภูสิงห์ กรรมการ
8 นายสวาท ฦาชา ผู้ทรงคุณวุฒิ
9 นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
9 อาจารย์ ดร.เบญจพร วรรณูปถัมภ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
10 นายกาจวาที ประทุมแสง กรรมการและเลขานุการ
11 นางสาวรุ่งทิวา ประทุมมาลย์ ผู้ช่วยเลขานุการ