Untitled Document
  Wordpress slider
  • p_0006
  • p_0002
  • slider html
p_00064 p_00043
wordpress slider by WOWSlider.com v8.2
 
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  -ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ 13/05/2559  
  -คู่มือฝึกประสบณ์การวิชาชีพครู 1 (1008401)11/05/2559  
  -คู่มือการปฏิติการสอนในสถานศึกษา 1(PROF 104)11/05/2559  
  -ตารางแสดงภาระงานสอน (สายวิชาการ) ประกอบกับการขอตำแห่งเพิ่มใหม่ ปีงบประมาณ 2558 08/03/2559  
  -การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 08/03/2559  
  -แบบเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 26/11/2558  
  -ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาภาค ปกติ  
  -ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาภาค กศ.ปช.  
     
  การอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน  
  -รายชื่อผู้ผ่านการอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภามาตรฐานที่ 9 ปีการศึกษา 2558 02/04/2559  
  -รายชื่อผู้ผ่านการอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภามาตรฐานที่ 8 ปีการศึกษา 2558 02/04/2559  
  -รายชื่อผู้ผ่านการอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภามาตรฐานที่ 7 ปีการศึกษา 2558 11/04/2559  
  -รายชื่อผู้ผ่านการอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภามาตรฐานที่ 6 ปีการศึกษา 2558 02/04/2559  
  -รายชื่อผู้ผ่านการอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภามาตรฐานที่ 5 ปีการศึกษา 2558 26/12/2558  
  -รายชื่อผู้ผ่านการอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภามาตรฐานที่ 4 ปีการศึกษา 2558 02/12/2558  
  -รายชื่อผู้ผ่านการอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภามาตรฐานที่ 3 ปีการศึกษา 2558 02/12/2558  
  -รายชื่อผู้ผ่านการอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภามาตรฐานที่ 2 ปีการศึกษา 2558 25/11/2558  
     
  ภาพกิจกรรม  
  ภาพกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ เด็กเรียนดีและความสามารถพิเษศ  
  ภาพกิจกรรมงานวันสงกรานต์ประจำปี 2559  
  ภาพโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558  
  ภาพค่ายภาษาไทย ภาษาและนิทานบริการชุมชน  
  ภาพวันภาษาอังกฤษ  
  ภาพบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
  ภาพอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนยี การอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  
  ภาพกิจกรรมงานกล้วยไม้ราตรี ครั้งที่ 3  
  ภาพกิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ  
     
  งานวิชาการ  
  -ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 25/04/2559  
  -ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)20/04/2559  
  -ประกาศ เรื่อง เลื่อนการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 2558 05/04/2559  
  -ปฎิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 559 สำหรับภาค กศ.ปช. 05/04/2559  
  -ปฎิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับภาคปกติ 05/04/2559  
     
* คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   *@*     Faculty of Education Chaiyaphum Rajabhat University   * @ *  อาคารชั่วคราวคณะครุศาสตร์ ชั้น 1 167 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ - ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติ่มที่เบอร์โทร 044-815111 ต่อ 165